Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan De Dag van het Vastgoed, georganiseerd door Vastgoedpro.

Artikel 1 – Definities 

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden welke gelden voor deelname aan De Dag van het Vastgoed. 
 2. Bezoeker: de natuurlijke persoon die zich door middel van een digitaal formulier als bezoeker voor De Dag van het Vastgoed heeft aangemeld of die zich door bezoek van de locatie als bezoeker van het evenement deelneemt aan het evenement. 
 3. De Dag van het Vastgoed organisator is Vastgoedpro, gevestigd aan De Schans 19-41 te 8231 KA  Lelystad. 
 4. De Dag van het Vastgoed het door Vastgoedpro georganiseerde evenement, waarvan naam, datum en locatie vermeld staan op de website www.dagvanhetvastgoed.nl.   
 5. Inschrijving: iedere door bezoeker volledig ingevuld digitaal formulier dat is geaccepteerd door De Dag van het Vastgoed. 
 6. Locatie: de door De Dag van het Vastgoed aangewezen locatie van De Dag van het Vastgoed.
 7. Organisator: Vastgoedpro
 8. Digitaal formulier: formulier middels welke een potentiële bezoeker zich aanmeldt als bezoeker aan De Dag van het Vastgoed. 
 9. Toegangsbewijs: het door De Dag van het Vastgoed aan de bezoeker verstrekte, persoonsgebonden toegangsbewijs/e-ticket dat de bezoeker toegang verschaft tot De Dag van het Vastgoed.  

Artikel 2 – Registratie

 1. Een bezoeker die wil deelnemen aan DE DAG VAN HET VASTGOED, dient zich voor DE DAG VAN HET VASTGOED in te schrijven. Het inschrijven dient te geschieden middels een digitaal formulier. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden. 
 2. De bezoeker garandeert DE DAG VAN HET VASTGOED de juistheid van de op het digitale formulier verstrekte gegevens en de bevoegdheid van de (vertegenwoordiger van) bezoeker tot inschrijven voor DE DAG VAN HET VASTGOED. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegd inschrijven zijn voor rekening en risico van de bezoeker. 
 3. DE DAG VAN HET VASTGOED neemt de door hen verkregen gegevens van bezoekers op in een daartoe aangehouden administratie. Door aanmelding geeft de bezoeker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte gegevens. Vastgoedpro en sponsoren van het evenement zijn gerechtigd om iedere bezoeker eenmalig een aan het evenement gerelateerde aanbieding te doen. Zie hiervoor ook hetgeen vermeld wordt in  Artikel 10.
 4. De definitieve inschrijving komt uitsluitend tot stand door acceptatie van de inschrijving door DE DAG VAN HET VASTGOED. De acceptatie wordt per e-mail aan de bezoeker bevestigd middels een persoonsgebonden toegangsbewijs / e-ticket, dat wordt verstuurd naar het door bezoeker op het digitale formulier op gegeven (e-mail) adres. 

Artikel 3 – Annulering

 1. Een inschrijving kan door de bezoeker worden ingetrokken of gewijzigd. Indien de bezoeker een inschrijving wenst te annuleren of te wijzigen, zal een daartoe strekkend verzoek per e-mail aan DE DAG VAN HET VASTGOED dienen te worden gedaan. DE DAG VAN HET VASTGOED kan een verzoek tot annulering of wijziging van de inschrijving kosteloos inwilligen. 
 2. Indien de bezoeker niet kan deelnemen aan DE DAG VAN HET VASTGOED is het hem toegestaan zich kosteloos te laten vervangen door een collega, mits de bezoeker hierover contact opneemt met de DE DAG VAN HET VASTGOED en goedkeuring voor de vervanging verkrijgt van DE DAG VAN HET VASTGOED. 
 3. Annuleren van deelname aan de training: Tot 31 oktober 2019 kunt u kosteloos annuleren. Wanneer u zich niet tijdig afmeld, zullen de volledige trainingskosten in rekening worden gebracht. U kunt uitsluitend uw annulering schriftelijk doorgeven middels een email naar administratie@vastgoedpro.nl.  Pas als dit door de organisatie bevestigd is, is uw annulering definitief. Indien u zich aanmeld voor de training na 31 oktober 2019, kunt u dus niet meer kosteloos annuleren.

Artikel 4 – Toegang en verblijf Evenement 

 1. De bezoeker is gehouden het toegangsbewijs en/of een door DE DAG VAN HET VASTGOED verstrekte badge gedurende het gehele DE DAG VAN HET VASTGOED bij zich te dragen en op eerste verzoek aan DE DAG VAN HET VASTGOED medewerkers, of door haar ingeschakelde derden, te tonen. 
 2. DE DAG VAN HET VASTGOED medewerkers dan wel door hen ingeschakelde derden kunnen de Bezoeker verzoeken het Toegangsbewijs en/of een door DE DAG VAN HET VASTGOED verstrekte badge gedurende DE DAG VAN HET VASTGOED te scannen om informatie (bedrijfsnaam, persoonsnaam, functie, adres, telefoonnummer en e-mail) te verzamelen ten behoeve van sponsoren. Indien de bezoeker hier bezwaar tegen heeft, heeft de bezoeker het recht het scannen van het toegangsbewijs te weigeren. Bezoeker heeft in dat geval geen recht op verdere deelname aan DE DAG VAN HET VASTGOED en kan de toegang worden ontzegd.
 3. Gedurende zijn verblijf in de locatie dient de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door DE DAG VAN HET VASTGOED of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende DE DAG VAN HET VASTGOED. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare medewerkers van DE DAG VAN HET VASTGOED (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
 4. DE DAG VAN HET VASTGOED is gerechtigd, een bezoeker de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien een bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien DE DAG VAN HET VASTGOED dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens DE DAG VAN HET VASTGOED. 
 5. Het is bezoeker niet toegestaan om reclamemateriaal of drukwerk neer te leggen of uit te delen, danwel op andere wijze te verspreiden tijdens DE DAG VAN HET VASTGOED. Bij constatering zal bezoeker hierop worden aangesproken en zal het materiaal terstond verwijderd worden. Bezoeker zal alsdan een factuur ontvangen vanwege overtreding van de Algemene Voorwaarden Deelname DE DAG VAN HET VASTGOED, groot: € 2.500,-- exclusief b.t.w. Voor het verwerven van klanten tijdens het DE DAG VAN HET VASTGOED is bezoeker verplicht een sponsorovereenkomst sluiten met DE DAG VAN HET VASTGOED. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Vastgoedpro is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan DE DAG VAN HET VASTGOED. DE DAG VAN HET VASTGOED kan het bezoekers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten. 
 2. De bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het door DE DAG VAN HET VASTGOED geproduceerde promotiemateriaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan DE DAG VAN HET VASTGOED toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten. 
 3. DE DAG VAN HET VASTGOED is gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van DE DAG VAN HET VASTGOED en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van DE DAG VAN HET VASTGOED. Bezoekers dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. DE DAG VAN HET VASTGOED noch de eventuele derde aan wie DE DAG VAN HET VASTGOED toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de bezoeker enige vergoeding verschuldigd. 

Artikel 6 – Risico en aansprakelijkheid

 1. Het betreden van de locatie en het bijwonen van DE DAG VAN HET VASTGOED geschiedt door de bezoeker op eigen risico. DE DAG VAN HET VASTGOED is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de bezoeker, tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van DE DAG VAN HET VASTGOED. 
 2. De aansprakelijkheid van DE DAG VAN HET VASTGOED wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: 
  1. schade ten gevolge van wijzigingen in alle door DE DAG VAN HET VASTGOED, dan wel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien van DE DAG VAN HET VASTGOED; 
  2. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door DE DAG VAN HET VASTGOED ingeschakelde derden zoals leveranciers, en de door deze derden ingeschakelde personen; 
  3. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de bezoeker van door DE DAG VAN HET VASTGOED ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen; 
  4. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker toebehorende en naar de locatie meegebrachte goederen; 
  5. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van DE DAG VAN HET VASTGOED; 
  6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het DE DAG VAN HET VASTGOED; 
  7. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan DE DAG VAN HET VASTGOED houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van DE DAG VAN HET VASTGOED staat; 
  8. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van bezoeker. 
 3. De bezoeker is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen wordt veroorzaakt. 
 4. De bezoeker vrijwaart DE DAG VAN HET VASTGOED voor alle aanspraken, die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen DE DAG VAN HET VASTGOED zouden kunnen doen gelden. 
 5. DE DAG VAN HET VASTGOED onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen bezoekers onderling of geschillen tussen bezoekers en sponsoren. 
 6. Elke aansprakelijkheid van DE DAG VAN HET VASTGOED is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van DE DAG VAN HET VASTGOED wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van DE DAG VAN HET VASTGOED geen bedrag wordt uitgekeerd. 

Artikel 7 – Overmacht

 1. DE DAG VAN HET VASTGOED is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van DE DAG VAN HET VASTGOED. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van DE DAG VAN HET VASTGOED onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de inschrijving reeds als mogelijkheid te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen bij DE DAG VAN HET VASTGOED en/of op de locatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat DE DAG VAN HET VASTGOED vanwege het feit dat de voor DE DAG VAN HET VASTGOED benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. 

Artikel 8 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In dat geval zal DE DAG VAN HET VASTGOED een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 
 2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door DE DAG VAN HET VASTGOED is ondertekend.
 3. DE DAG VAN HET VASTGOED behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door DE DAG VAN HET VASTGOED.  

Artikel 9 – Geschillen

 1. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist DE DAG VAN HET VASTGOED. 
 2. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen DE DAG VAN HET VASTGOED enerzijds en de bezoeker anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 10 - Privacy

1. De gegevens van de deelnemers worden maximaal 3 jaar bewaard ten einde de deelnemer te kunnen informeen over nieuwe edities. Indien de deelnemer zichzelf uitschrijft, zal de organisatie de gegevens van de deelnemer verwijderen.

2. Indien de deelnemer uit de database gewist wenst te worden, kan hiervoor een verzoek worden gestuurd naar marketing@vastgoedpro.nl o.v.v. DE DAG VAN HET VASTGOED. De organisatie kan eventueel verzoeken aan de deelnemer om zich te legitimeren.

3. De gegevens van de deelnemers kunnen aan sponsoren van het event ter beschikking worden gesteld voor een éénmalige aanbieding. Sponsoren zijn verplicht om de gegevens hierna te verwijderen of na drie maanden na ontvangst indien zij besluiten geen aanbieding binnen die drie maanden te doen. Zie ook Artikel 2, lid 3.

4. Tijdens het evenement worden foto- en video-opnames gemaakt. Deze worden mogelijk openbaar op internet geplaatst. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u dit vooraf bij ons melden via info@dagvanhetvastgoed.nl.